هیئت مدیره تیام صنعت البرز

محمد سلحشوری
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره

آرش سلحشوری
عضو هیئت مدیره

محمد سلحشوری
نایب رئیس هیئت مدیره