خط مشی

اصول مدیریت پروژه و عملیات اجرایی پروژه شرکت بر این اساس است:

١- تهیه جدول زمانی و مدیریت منابع برای رسیدن به اهداف پروژه کارفرما.

٢- ارتباط روشن و شفاف با تمامی شرکای تجاری شرکت.

٣- پیگیری میزان پیشرفت پروژه و تنظیم دقیق انحرافات پروژه.

۴- نظارت مستقیم بر روی کیفیت کارهای انجام شده.

۵- اجرا و تکمیل پروژه در زمان مقرر شده.

ما به تمامی پروژه های خود افتخار می کنیم و این نتایج افتخار آمیز نتیجه همکاری با یک تیم از افراد باتجربه و متخصص است.

 


 

چشم انداز

همیشه در جایگاه یک پیمانکار قابل احترام و مطمئن باشیم و پروژه‌های خود را فراتز از حد انتظار کارفرمایان محترم انجام دهیم.

 


 

ماموریت

ماموریت ما دستیابی به پروژه های صنعتی با یک قیمت رقابتی، ایجاد یک فضای همکاری مطمیٔن و قابل اطمینان و انجام پروژه در یک بازه زمانی معقول و تحویل پروژه با کیفیتی رضایت بخش و قابل قبول است.