نام پروژه : پتروشیمی جم عسلویه در سال 83 الی 84
شرکت طرف قرارداد : نفت گستر قشم
نوع فعالیت : هیدرو تست کلیه خطوط واحد MEG به مقدار ۴٠٠٠٠٠ اینچ متر

 

پتروشیمی جم عسلویه در سال 83 الی 84