نام پروژه : سد نیروگاه کارون 3
شرکت طرف قرارداد : سابیر

نوع فعالیت : کلیه کارهای ساختمانی تونلهای انحرافی (شامل آرماتور بندی،قالب بندی وبتن

ریزی)،ساخت و نصب اسکلت فلزی به مقدار تقریبی ٧٨٠ تن . عملیات حفاری ، خاکبرداری تونلهای مربوطه به طول تقریبی ٢٨۵٠ متر .

 

نام پروژه : سد نیروگاه کارون 3 شرکت طرف قرارداد : سابیر نوع فعالیت : کلیه کارهای ساختمانی تونلهای انحرافی (شامل آرماتور بندی،قالب بندی وبتن ریزی)،ساخت و نصب اسکلت فلزی به مقدار تقریبی ٧٨٠ تن . عملیات حفاری ، خاکبرداری تونلهای مربوطه به طول تقریبی ٢٨۵٠ متر .  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / عملیات ساختمانی