نام پروژه : سد نیروگاه کارون 3
شركت طرف قرارداد : سابير

نوع فعاليت : كليه كارهاي ساختماني تونلهاي انحرافی (شامل آرماتور بندي،قالب بندي وبتن

ريزی)،ساخت و نصب اسكلت فلزي به مقدار تقريبي ٧٨٠ تن . عمليات حفاري ، خاكبرداري تونلهاي مربوطه به طول تقريبي ٢٨٥٠ متر .

 

نام پروژه : سد نیروگاه کارون 3 شركت طرف قرارداد : سابير نوع فعاليت : كليه كارهاي ساختماني تونلهاي انحرافی (شامل آرماتور بندي،قالب بندي وبتن ريزی)،ساخت و نصب اسكلت فلزي به مقدار تقريبي ٧٨٠ تن . عمليات حفاري ، خاكبرداري تونلهاي مربوطه به طول تقريبي ٢٨٥٠ متر .  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / عملیات ساختمانی